Bioturvayhdistys ihmettelee Supo:n toimintaa
Tutkintatoimet suunnattava
todellisiin uhkatekijöihin
Tiedote
22.12.2000
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen saamien tietojen mukaan suomalaisen bioteollisuuden, viranomaisten, yliopistojen ja Suojelupoliisin yhteistoiminta on hämmästyttävän tiivistä.

Viime kevättalvella Supo varoitti Kuopion Yliopistoa kansalaisaktivistien taholta tulevasta sabotaasiuhkasta. Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen on tehnyt henkilöään koskevan viittauksen johdosta tutkintapyynnön (Kts. liite) perättömien tietojen levittämisestä. Hän kokee yliopistolla levitetyt perättömät tiedot paitsi loukkaaviksi myös suoranaiseksi sabotaasiksi henkilöään ja toimintaansa kohtaan.

Suomen Bioteollisuus ry. on ollut yhteydessä Supoon ja hankkinut tietoja kahdesta yhdistyksemme videotoimittajasta, jotka tekivät haastatteluja Biotieteistä Bisnestä -tapahtumassa viime syksynä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Geenitekniikan lautakunta on samoin pyytänyt lausunnon ja tietoja Kansalaisten Bioturvayhdistyksen toiminnasta Supolta. Perusteluna tälle tutkinnalle oli esitetty epävarmuus siitä, voidaanko yhdistyksen pyytämiä julkisia tietoja geenimuunneltujen organismien kenttäkokeista luovuttaa yhdistykselle.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen tiedottaja Asko Ali-Marttla ihmettelee yhdistyksen ympärillä tapahtuvaa tiedustelutoimintaa.
- Jokainen yhdistyksemme toimintaa seurannut henkilö on varmasti vakuuttunut, että pyrimme vähentämään geenitekniikan ympäristö- ja muita riskejä nimenomaan tiedotuksellisin, lainsäädännöllisin ja demokraattisin keinoin. Kaikenlaisesta sabotaasista on irtisanouduttu jo yhdistyksen toiminnan alkuajoista lähtien.
- Oikeuskanslerin kesällä antama lausunto ympäristöministeriön ylitarkastajan jääviyskysymyksessä osoitti hienosti työmme tarpeellisuuden. Kuten tekemämme tutkintapyynnöt (6.9.2000 ja 1.12.2000) osoittavat, on meistä Supolta lausuntoa pyytänyt geenitekniikan lautakunta itse toiminut monessa asiassa vähintäänkin laillisuuden rajoilla.

Yhdistyksessä pidetään syntynyttä kytkentäkenttää demokratian kannalta arveluttavana.
- Se, että Supo välittää tietoja kansalaisliikkeestä sen poliittisille kiistakumppaneille ei ole demokratian pelisääntöjen mukaista toimintaa, sanoo yhdistyksen lakiasiantuntija, varatuomari Mikko Vartiainen. Myös mahdollisten virheellisten tietojen levittäminen on hänen mielestään oikeusturvaongelma.
- Kuopion esimerkki kertoo, että Supo voi olla alullepanija myös perättömien tietojen leviämiselle. Kansalaisella ei kuitenkaan itsellään ole oikeutta tarkistaa Supon arkistoista itseään koskevia tietoja.

Supoa tarvitaan geeniteknologian valvontaan

Huolimatta em. haksahduksista bioturvayhdistyksessä ei koeta suojelupoliisia periaatteellisesti demokratialle vaaralliseksi. Yhdistyksen aktiivien mielestä Supoa tarvitaan turvaamaan kansalaisten biologista turvallisuutta niiltä uhkatekijöiltä, joita geeniteknologian tutkimustoiminta ja teollinen toiminta muodostavat.

- Tekemämme selvitykset osoittavat, että nykyinen viranomaisvalvonta ei ole ajantasalla. Tästä seuraa helposti, että myös tutkimustoiminnassa ja geenitekniikkabisneksessä lain kunnioitus jää vähälle huomiolle, sanoo Asko Ali-Marttla.
- Geeniteknologiaan liittyy kuitenkin valtavia ekologisia, ekonomisia, terveydellisiä ja jopa sotilaallisia riskejä. Tässä tilanteessa Supon resursseja tarvittaisiinkin valvomaan ja tarkkailemaan geeniteknologian sektorin toimintaa sekä maan sisällä että rajoilla.
- Tältä pohjalta olemme Kansalaisten Bioturvayhdistyksessä valmiita rakentavaan yhteistoimintaan ja tietojen vaihdantaan myös Suojelupoliisin kanssa.

Lisätietoja: Asko Ali-Marttla, p. (019) 443 456 tai (0400) 727289


LIITE: Tutkintapyyntö perättömien tietojen levittämisestä

Ohessa Iisalmen poliisille eilen 21.12.2000 jättämäni tutkintapyyntö Supon/Kuopion yliopiston levittämästä loukkaavasta ja virheellisestä tiedosta. Koen ko. toiminnan selkeästi mainettani ja yhteiskuntasuhteitani vahingoittavana ja myös Bioturvayhdistyksen toimintaa vahingoittavana.

Se, että minua syytetään sabotaasihankkeista on varsinaista sabotaasia minua ja toimintaani kohtaan. Oikeusturvani kannalta koen ongelmalliseksi myös sen, että Supon edustaja Jouko Vuori Kuopiosta väitti ettei minulla ole mahdollisuutta tarkistaa kansiooni koottuja tietoja. Kuitenkin tässä tapauksessa on ilmeistä, että Supon viestinnän johdosta minusta levitetään perättömiä tietoja, joten tietojen tarkistaminen tuntuu vähintäänkin oikeutetulta. Yleisempänä kysymyksenä herää se, että mikä on kansalaisten oikeusturva Supon mahdollisen virheellisen tiedon osalta nyt kun suuryritykset laajassa mitassa pyytävät ja saavat lausuntoja ihmisistä.

Tutkintapyynnöllä toivon selvitettävän missä laajuudessa ja keiden toimesta virheellistä tietoa on levitetty. Mahdollisista korvausvaatimuksista päätän saatuani tarkempaa tietoa tapahtuneesta. Juridisena avustajanani asiassa on varatuomari Mikko Vartiainen p. (040) 5288 378.

Hannu Hyvönen
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen pj
Kihmulankatu 41
74130 Iisalmi
p. (017) 816 444, (017) 717 560

Tutkintapyyntö perättömän ja kunniaa loukkaavan tiedon välittämisestä

Olen saanut luotettavaa tietoa siitä, että viime kevättalvella Kuopion yliopistolla levitettiin Supolta saatuna tietona väitettä, jonka mukaan "Hyvösen porukat" ovat suunnittelemassa sabotaasi-iskua Kuopion yliopiston geenimuunneltujen puutarhakasvien koekasvihuoneisiin.

Yliopiston sisältä saamani tiedon vahvisti oikeelliseksi suojelupoliisin virkamies Jouko Vuori Kuopiosta siltä osin, että hän oli informoinut yliopistoa mahdollisesta allekirjoittaneeseen liittyvästä uhkasta. Perusteluna toiminnalleen Vuori kertoi esiintymiseni Tampereen Musta-Vihreillä päivillä viime talvena järjestetyssä geeniseminaarissa.

Olin tapahtumassa yhtenä kutsuttuna puhujana ja otin yhtenä itselleni läheisenä ja minua huolestuttavana esimerkkinä geeniteknologian riskiprojekteista Kuopion yliopiston vastuuttoman toiminnan. En kuitenkaan ole ollut suunnittelemassa sabotaasi-iskuja Kuopion yliopiston mihinkään yksikköön. En myöskään tunne yhtään sellaista ihmistä tai ryhmää, joka olisi suunnittelemassa ko. toimintaa. Myöskään Musta-Vihreiden päivien taustatahoja ei voida pitää "Hyvösen porukoina", sillä en ole yhteydessä mihinkään järjestäjistä.

Näin ollen esitetty väite on kohdaltani yksiselitteisesti väärä ja allekirjoittanutta voimakkaan negatiivisesti leimaava. Saamani tiedon mukaan väitettä on kuitenkin useissa tilaisuuksissa levitetty Kuopion yliopiston edustajien taholta. Tällaisella toiminnalla on voitu hyvinkin merkittävästi vahingoittaa allekirjoittaneen yhteiskuntasuhteita paitsi yliopiston sisäpiireissä myös ulkopuolella.

Väite on myös loukkaava paitsi minua myös Kansalaisten Bioturvayhdistystä kohtaan, jonka puheenjohtaja olen. Yhdistyksen tavoitteena on julkisen vaikuttamisen parlamentaarisin ja laillisin keinoin turvata oikeus biologiseen turvallisuuteen teknologisen kehityksen tuottamien riskien osalta. Yhdistyksen edustajana edustan sitä demokraattista optimismia, että maailma on muutettavissa poliittista tietä kansalaisvaikuttamisen kautta.

Pyydänkin poliisia tutkimaan missä eri tilaisuuksissa ja keiden toimesta allekirjoittaneesta on perättömiä lausuntoja yliopiston taholta välitetty.