Kansalaisjärjestöt arvostelevat yksipuolista valmistelua
Maatalouden geenitekniikkastrategia 
avoimeen kansalaiskeskusteluun
Tiedote
6.2.2003
Maa- ja metsätalousministeriö toimitti viime viikolla usealle sadalle kansalaisjärjestölle lausunnolle Maatalouden geenitekniikkastrategia -nimisen asiakirjan. Määräaikaa lausunnolle annettiin aluksi vain kaksi viikkoa, mutta eilen tulleella kirjeellä aikaa on jatkettu maaliskuun loppuun.

Useat kansalaisjärjestöt ihmettelevät hankkeen yksipuolista ja suljettua valmisteluprosessia ja pitävät menettelyä Rion Agenda 21:ssä sovittujen osallistumisperiaatteiden rikkomisena.
- Kaikissa YK:n ympäristösopimuksissa on vahvistettu se periaate, että kansalaisilla on oltava mahdollisuus osallistua ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Suljettu ja yksipuolinen valmistelu ja monien tahojen syrjäyttäminen lausuntoprosessista ei Rion ehtoja täytä, toteaa lakimies Mikko Vartiainen Ekometsätalouden Liitosta. Ekometsätalouden Liittoa ei ole kuultu strategiaa valmisteltaessa eikä siltä ole myöskään pyydetty lausuntoa.

Myös Luomuliitto on pidetty syrjässä strategian valmisteluprosessin ajan. Liiton puheenjohtaja Esa Partanen toteaa kuitenkin, että luomu on "ensimmäisenä tulessa" jos geenimuuntelu tulee maataloustuotantoon.
- Ison asian kanssa ei pitäisi nyt hötkyillä vaan pohtia ensin esimerkiksi ei toivotusta sekoittumisesta aiheutuvat korvausvastuut ja valvonnan kustannusten maksaminen. Luomuala kokonaisuudessaaan ei näe olevansa velvollinen osallistumaan geenitekniikasta aiheutuvan lisävalvonnan kustannuksiin, sillä luomutuotanto on päättänyt pysyä kokonaan gemosta erillään.

Miksei strategiassa ole tarkasteltu markkinanäkökohtia? Kuluttajien suuri enemmistö EU:n alueella ei tahdo siirtogeenistä ruokaa, toteaa maataloustoimittaja Markku Rämö Kuluttajat-Konsumenterna ry:stä. - Markkinalähtöisesti näyttääkin siltä että Suomen kannattaisi erikoistua tuottamaan elintarvikkeita jotka eivät taatusti sisällä geenimuunneltuja ainesosia.

Maan ystävien Maaseuturyhmän vetäjä Hannes Pekkala ihmettelee, miksi strategia ei pohdi luomuviljelyn ja gm-viljelyn rinnakkainolon mahdollisia ongelmia. - Jo nyt on esimerkkejä runsaasti siitä, että geenimuunneltua ainesta on sekoittunut myös luomuketjuun ja kansainvälisessä keskustelussa pohditaan onko geenimuuntelun sallivassa maassa mahdollista turvata geenimuuntelusta vapaa luomuketju.

Myös Luonto-Liitto kritisoi strategian valmistelua.

Kansalaisten Bioturvayhdistys kelpuutettiin ainoana kriittisenä järjestönä Säätytalolla viime keväänä järjestettyyn strategian valmisteluseminaariin, mutta lopputulos ei silti tyydytä.
- Yksipuolinen valmistelu on tuottanut yksipuolisen lopputuloksen. Kyse ei ole maatalouden geenistrategiasta vaan geeniteknikkojen maatalousstrategiasta. Ministeriö on joutunut taitavan lobbauksen kohteeksi talon sisäpuolelta käsin, arvostelee Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen.

Geenifoorumi kansalaiskeskustelulle

Maatalouden geenitekniikkastrategia on niin iso periaatelinjaus että siitä on käytävä laajaa kansalaiskeskustelua ja asiasta on päätettävä parlamentaarisella tasolla. Virkamiehillä ei voi olla mandaattia tämän luokan linjanvedon tekemiseen.

- Maatalouden geenitekniikkastrategia voi perustua vain tuottajien ja kuluttajien tarpeiden pohjalle ja avointa keskustelua tarvitaan. Tässä mielessä ministeriön asiakirja kuitenkin voi, kaikessa keskeneräisyydessään, toimia hyvänä keskustelun käynnistäjänä, toteaa Hannes Pekkala Maan ystävistä.

Keskustelu geenistrategiasta onkin jo käynnistynyt ainakin Internetissä jonne on avattu Kansalaisten Geenifoorumiksi www-sivu ja keskustelulista.

Keskustelua käydään puheenvuorojen ja artikkeleiden kautta osoitteessa:
http://www.bioturva.org/gm-foorumi/

Strategiaehdotus on kokonaisuudessaan luettavissa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla:
http://www.mmm.fi/maatalous_maaseudun_kehittaminen/biotek/strategia_gee.html
http://www.mmm.fi/maatalous_maaseudun_kehittaminen/biotek/pdf/tyor_ehd.pdf

Lisätietoja:
Hannes Pekkala p. (050) 4095 779
Mikko Vartiainen p. 503863354
Esa Partanen p. (0400) 463 172
Hannu Hyvönen p. (040) 831 7733
Markku Rämö p. (040) 553 1336

bioturva@bioturva.org


LAUSUNTOPYYNTÖ 17.1.2003 (DNO: 2414/042/2001)

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta työryhmän ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2003-2007.

Lausunto pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 15.2.2003 mennessä (määräaikaa jatkettu 31.3. asti).

Osastopäällikkö Ilkka Ruska
Erikoistutkija Leena Hömmö

JAKELU:

Biodynaaminen yhdistys ry
Boreal kasvinjalostus Oy
Elintarviketeollisuusliitto
Elintarviketieteiden Seura
Elintarvikevirasto
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Dendrologian Seura
Geenitekniikan lautakunta
Greenpeace - Pohjola
Helsingin yliopisto
- Biotekniikan instiuutti
- Eläinlääketieteellinen tiedekunta
- Kehitysmaatutkimuksen laitos
- Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- Valtiotieteellinen tiedekunta
Biotekniikan neuvottelukunta
Joensuun yliopisto
- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- Metsätieteellinen tiedekunta
Kalatalouden Keskusliitto ry
Kanslaisten Bioturvayhdistys ry
Kasvintuotannon tarkastuskeskus
Kemianteollisuus ry
Kuluttajat-Konsumenterna ry
Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajavirasto
Kuopion yliopisto
- Luonnon- ja ympäristötieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
- Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Luomutuotannon edistäjät ry
Luonto-Liitto ry
Lääkelaitos
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maan ystävät ry
Maaseutukeskusten liitto
Maatalouden tutkimuskeskus
Maatiainen ry
Metsähallitus
Metsäntutkimuslaitos
Metsästäjäin Keskusliitto ry
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Metsäteollisuus ry
Ministeriöt
Oulun yliopisto
- Biocenter Oulu
- Luonnontieteellinen tiedekunta
Pro Kala ry
Päivittäistavarakauppa ry
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Siemenkauppiaiden yhdistys ry
Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae
Societas Genetica Fennica
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
Somen farmakologiyhdistys
Suomen fysiologiyhdistys
Suomen Kalakauppiasliitto ry
Suomen koe-eläintieteen yhdistys
Suomen Kuluttajaliitto ry
Suomen kuntaliitto
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen Maataloustieteellinen Seura
Suomen Metsätieteellinen Seura
Suomen toksikologiyhdistys
Suomen Uskontotieteellinen Seura
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Suomen ympäristökeskus
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund rf
Tampereen yliopisto
- yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
TE-keskukset
Teknologian kehittämiskeskus Tekes
Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Tullilaboratorio
Turun yliopisto
- Bioetiikan keskus
- Biotekniikan keskus
- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Vaasan yliopisto
- Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
WWF
Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto
Luomu-liitto