Haastattelussa eduskuntaryhmän puheenjohtaja (krist.)
Jouko Jääskeläinen
(yksityishenkilönä)
Haastattelu
20.6.2000
1. a) Onko gm-rapsiskandaali mielestänne hoidettu Suomessa asianmukaisella tavalla?
Vastaus: Tiedotus on ollut hieman puutteellinen ja tapahtunut lähinnä uutisten kautta. Positiivisesti on kuitenkin myös todettava, että asiasta tiedotettiin niille maille, joihin gm-rapsi tiettävästi oli levinnyt.

b) Jos ei, millaisia toimenpiteitä vielä odotatte maamme viranomaisilta?
Vastaus: Viranomaisten tulisi selvittää asia ja avoimesti tiedottaa tapahtumasta. Asiaa ei saa jättää silleen. Pienen työryhmän (1-3 asiantuntijaa) asettaminen olisi ehkä paikallaan. Työryhmä voisi selvittää asiaa perusteellisesti ja nopeasti sekä analysoida mitkä olisivat vaihtoehdot toimenpiteille. Tällä hetkellä asiaa selvitetään ministeriössä, mutta mitään varsinaista työryhmää ei ole asetettu.

2. a) Onko tämänhetkinen geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja rehujen maahantuontiin liittyvä valvonta riittävää? (Tullilaboratorio teki geenimuunnelluista rehuista / elintarvikkeista vuonna 1999 kaikkiaan 72 koetta. Näytteistä oli 30 tulokseltaan positiivisia.)
Vastaus: Luku on liiankin suuri ja viittaa siihen, että valvontaa tulisi tehostaa.

b) Jos ei, millaisia muutoksia toivotte?
Vastaus: Valvontajärjestelmän tehostaminen on tarpeen. Jäsenvaltioiden yhteistyötä olisi parannettava. Tietojen vaihtoa jäsenmaitten välillä tulisi tehostaa. Nykyinen Dublinin keskus ja tuleva ruokaturvallisuuskeskus voisivat harjoittaa tiivistä yhteistyötä nimenomaan tietojenvaihdossa. Geenitekniikalla muunnettujen lopputuotteiden laadun varmistamiseksi tuotantoketjun ja sen valvonnan tulisi olla aukoton. Jäljitettävissä ja laadunvarmistuksen ja vastuun tuotteiden laadusta tulisi korostua ketjun kaikissa vaiheissa alkutuotannosta kuluttajalle saakka. Viljelijän oikeusturvan lisäksi tulee korostaa kuluttajansuojakysymyksiä ja kuluttajan odotusten huomioon ottamista. Elintarviketuotannon riskit tulee hallita erityisesti alkutuotannossa.

3. a) Katsotteko, että Elintarvikevirasto on hoitanut gm-asioihin liittyvän tiedotuksen asianmukaisesti?
Vastaus: Tiedotus on ollut puutteellista, mutta samalla on myös huomioitava viranomaisten tiedon määrä asiassa. Mitä oikeastaan tiedetään asiasta?

b) Jos mielestänne ei, millaisia parannuksia tiedotukseen odotatte?
Vastaus: Asia tulisi perusteellisesti selvittää ja kansalaisille tulisi avoimesti ja perusteellisesti tiedottaa tapahtumasta, riskeistä/vaaroista, turvallisuudesta jne.

4. Minkälaisia pulmia geenitekniikan nopeassa kehityksessä näette eettisesti tai kristinuskon näkökulmasta katsoen?
Vastaus: Kehitys menee ehkä liiankin nopeasti eteenpäin ja riski on, että tilanne riistäytyy käsistämme. Valvonta ei ehdi kehityksen mukaan. Meillä ei enää ole tarkkaa tietoa missä vaiheessa menemme. Esim. ympäristöön kuulumaton tai sopeutumaton geeni voi olla hyvinkin tuhoisa ympäristölle vaikkakin sen alkuperäinen tarkoitus oli hyvä. Lähtökohtana ja perustana geenitekniikassa tulee aina olla ihmisarvo. Ihmisarvo tulee aina asettaa etusijalle. Ihminen ajattelee helposti olevansa viisaampi kuin onkaan. Luomisessa meille on annettu tehtäväksi viljellä ja varjella tätä luomakuntaamme. Se on tärkeä ja vaativa tehtävä.

Haastattelija: Asko Ali-Marttila